Autoritati contractante

Procedura de înregistrare în portalul Helpdesk cuprinde următoarele etape:

  • completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în portal prin accesarea butonului „Creează cont" ;
  • transmiterea unei cereri de înregistrare conform modelului atașat;
  • transmiterea  documentului edificator care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică (CUI/CIF). 

 

Prin completarea cererii de înregistrare autoritatea contractantă/operatorul economic beneficiar de fonduri europene își asumă un angajament de confidențialitate și protecție a informațiilor în cadrul portalului, inclusiv informațiile care asigură accesul în acest sistem informatic

Cerere de înregistrare

 

Operatori economici

În conformitate cu prevederile art.93 alin. (2) din H.G. nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la art. 205 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare din motive imputabile acesteia.

Ofertantul declarat câştigător lezat de neîncheirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în termenul legal prevăzut la art.93 alin.(2) din H.G. nr.925/2006, are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Sesizarea va conţine informaţii cu privire la datele de identificare a operatorului economic declarant castigator al procedurii de atribuire pentru care autoritatea contractantă întârzie încheierea contractului/acordului-cadru din motive care îi sunt imputabile acesteia, informaţii cu privire la autoritatea contractantă organizatoare, legate de procedura de atribuire, precum şi informaţii cu privire la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii, respective motivele invocate de autoritate care au condus la depăşirea termenelor legale - dacă este cazul.

 

Sesizare operator economic

Pasul 1    Pasul 2    Pasul 3    Pasul 4   

Informatii privind operatorul economic declarat castigator lezat de neincheirerea contractului de achizitie publica in termenul prevazut de art.93 alin.(2) din HG nr.925/2006Denumire oficială:*
CUI:*
Adresă:*
Localitate:*
Cod poștal:*
Tara:*
Email:*
Telefon:*
Fax:
Adresă internet: